obr

Vítejte u nás ...

Škol. rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 hod.

Provoz školní družiny začíná v 6:00 hod. Pro žáky, kteří školní družinu nenavštěvují, se škola otevírá v 7:40 hod. Vyučování bude trvat dvě vyučovací hodiny (do 9:40 hod.).

1.září

Žáci I. třídy půjdou s doprovodem (rodiče) do svojí třídy (1. poschodí). S sebou si vezmou aktovku.
Žáci II. - V. tříd půjdou do svých tříd bez doprovodu.
Všichni žáci nahlásí první vyučovací hodinu třídní učitelce, zda půjdou na oběd.

Od 2.září

Žáci I. třídy mohou chodit do třídy v doprovodu jedné osoby do 10. 9. 2021. Potom už není doprovod do třídy dospělým povolen.
Žáci II. – V. třídy budou vstupovat do školy sami bez doprovodu.

Testování

Screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě:
 • 1.9. 2021 II. – V. třída
 • 2.9. 2021 I. třída
 • 6.9. 2021 I. – V. třída
 • 9.9. 2021 I. – V. třída
Žáci I. třídy se budou testovat v tělocvičně, je povolen doprovod jedné dospělé osoby. Žáci II. – V. tříd se budou testovat ve třídách.

Provoz základní školy a mateřských škol

Mateřská škola

Bude otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování i bez povinné ochrany úst a nosu (dětí).
Všechny děti mají automaticky přihlášenou stravu (pro nepřítomnné - odhlásit stravu)

Základní škola

Příchod do školy je v běžném režimu.
Ve všech společných prostorách školy je povinná ochrana úst a nosu (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd t.j. chirurgická rouška nebo respirátor).
Pokud se žák nepodrobí screeningovému testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží:

 • plné očkování (musí být 14 dnů po plně dokončeném očkování)
 • prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
 • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě ( Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů)
Žáci, kteří se odmítnou testovat a ani nedoloží žádný doklad - nosí roušku nebo respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole.

Školní jídelna je v plném provozu, stravování je přihlášeno.

Provoz základní a mateřské školy bude dále upravován podle aktuální epidemiologické situace.
Provoz základní školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků s nutnými organizačními změnami v rámci ochrany zdraví žáků, jejich rodin a zaměstnanců školy.

Následující pravidla pro provoz základní školy od 1. 9. 2021 vycházejí z manuálu vydaného MŠMT dne 17. 8. 2021 a mimořádných opatření MZdr:

 • Povinná ochrana úst a nosu, testování - informace v samostatném materiálu “Základní a mateřská škola od 1. září 2021”
 • Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení
 • Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout
 • Žáci, u kterých se mohou projevovat příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, doloží lékařské potvrzení třídnímu učiteli
 • Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu
 • Po vstupu do školní budovy si všichni dezinfikují ruce a dále podle potřeby a pokynů
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy nebude povolen (mimo stanovená pravidla pro žáky I. třídy). Vstup do školy bude umožněn pouze v neodkladných záležitostech
 • Pohyb žáků na školních chodbách bude výrazně omezen podle pravidel stanovených školou
 • Žáci se budou přesouvat do odborných učeben a tělocvičen podle pravidel stanovených školou
 • Otevření zájmových aktivit pro žáky bude škola zvažovat dle aktuálních opatření
 • Výrazně omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou (výlety, exkurze, přednášky, besedy, kulturní a sportovní akce, …)
 • Prosíme Vás, aby každý žák měl s sebou ve škole ještě jednu náhradní chirurgickou roušku či respirátor v igelitovém sáčku. V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a budeme vás informovat. Víme, že tato situace stále není jednoduchá ani pro školu ani pro Vás. Přesto Vás žádáme, abyste všechna pravidla dodržovali.

  Organizace školního roku 2021/2022

  Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
  Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
  Vánoční prázdniny budou od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Tábor stanoveny na období 21. února – 27. února 2022.
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
  Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
  Hlavní prázdniny budou od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

  Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


  Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ a ZŠ
  (01/19-MŠ zde) a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

  Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)