obr

Charakteristika školy

obrazek skoly

Historie školy

Dnešní základní škola v Táboře-Čekanicích je druhou školou postavenou v této části města. Vyučování v první škole bylo zahájeno v roce 1877, škola však byla postavena na nevhodném pozemku, a proto bylo rozhodnuto vybudovat školu novou. Stavba dnešní školy byla dokončena v roce 1908 a během let prošla rozsáhlými a složitými rekonstrukcemi uvnitř i venku. Areál školy stojí uprostřed velké zahrady a patří k němu i budova dnešní mateřské školy, která v 70. letech sloužila školní družině. V 70. letech byla provedena nástavba bočních křídel budovy a provedeny vnitřní i vnější úpravy. V roce 1993 se vyměňovala původní okna, v roce 1995 proběhla plynofikace kotelny, v roce 1996 se uskutečnila generální oprava střechy a fasády školní budovy. V roce 1997 se započalo s celkovou rekonstrukcí sociálního zařízení a s úpravami ve školní jídelně – výdejně. Drobnější udržovací práce se provádějí průběžně. Na konci roku 2005 vybudoval zřizovatel na školní zahradě dětské hřiště, které je v odpoledních hodinách zpřístupněno veřejnosti. V roce 2008 škola oslavila 100. výročí svého otevření.

Úplnost a velikost školy

Základní škola se nachází v příměstské části v těsné blízkosti zastávky MHD. Autobusové dopravy využívají žáci ze vzdálenějších částí města a žáci, kteří dojíždějí ze Stoklasné Lhoty. Škola je neúplná, má všechny ročníky prvního stupně a zabezpečuje základní vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku. Celková kapacita školy je 150 žáků. Po ukončení 5. ročníku žáci přecházejí do úplných škol v Táboře. Od 1.1.2003 základní škola sdružuje dvě mateřské školy, školní družinu, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu. Mateřské školy a školní jídelna jsou na odloučených pracovištích – Zahradní 156, Blanická 2705.

Vybavení školy

Materiální

I když je budova školy přes sto let stará, je díky zřizovateli velmi dobře udržovaná a poměrně dobře vybavená.Podle finančních možností organizace se obměňuje školní nábytek, zařízení a knižní fond žákovské a učitelské knihovny. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je bohatě využíván výukový SW, který je doplňován podle nabídky.

Prostorové

Pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu má škola pět tříd, dvě oddělení školní družiny, dvě počítačové učebny a tělocvičnu.Všechny prostory pro výuku jsou světlé, čisté a esteticky upravené. Na estetickém prostředí školy se ve velké míře podílejí žáci a všechny pracovnice. Na chodbách školy jsou odpočinkové koutky, kde mohou žáci relaxovat o přestávkách.K zabezpečení stravování slouží školní jídelna – výdejna. Strava se do školy dováží ze školní kuchyně, která je na odloučeném pracovišti Blanická 2705. Pro rekreaci o velkých přestávkách, ale především pro odpolední činnost školní družiny a volný čas dětí slouží školní zahrada s možností sportování – venkovní betonový stůl na stolní tenis, koše na basketbal, doskočiště, travnaté a betonové plochy pro míčové hry. Část zahrady, která je vybavena dřevěnými prolézačkami, hradem, pérovými houpačkami a odpočinkovou zónou využívají nejen žáci základní školy a mateřské školy, ale po skončení odpoledního provozu školní družiny je školní zahrada přístupná veřejnosti. Provozní podmínky určuje řád dětského hřiště.

Technické

Škola je poměrně dobře vybavena informační a didaktickou technikou. Ve třídách jsou nainstalovány moderní interaktivní tabule s přístupem na internet. Pro výuku již řadu let slouží učebna s počítači, na kterých jsou nainstalovány vzdělávací programy k výuce českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Počítače jsou propojeny do sítí a s přístupem na internet.