obr

Ukončení testování ...(Covid-19)

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví screeningové testování ve školách.
Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.
V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.). Škola bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.

Provoz školy a hygienická opatření

Příchod do školy: běžný režim
Povinná ochrana úst a nosu: ve všech společných prostorách
(zdrav. obličejová maska splňující standardy MO MZd - chirurg. rouška, respirátor).

Provoz ZŠ a MŠ bude dále upravován podle aktuální epidemiologické situace.
Bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků s nutnými organizačními změnami v rámci ochrany zdraví žáků, jejich rodin a zaměstnanců školy.

Následující pravidla pro provoz základní školy od 1. 9. 2021 vycházejí z manuálu vydaného MŠMT dne 17. 8. 2021 a mimořádných opatření MZdr:

 • Povinná ochrana úst a nosu, testování - informace v samostatném materiálu “Základní a mateřská škola od 1. září 2021”
 • Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení
 • Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout
 • Žáci, u kterých se mohou projevovat příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění, doloží lékařské potvrzení tř. učiteli
 • Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu
 • Po vstupu do školní budovy si všichni dezinfikují ruce a dále podle potřeby a pokynů
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy nebude povolen (mimo stanovená pravidla pro žáky I. tř.). Vstup do školy bude umožněn pouze v neodklad. záležitostech
 • Pohyb žáků na školních chodbách bude výrazně omezen podle pravidel stanovených školou
 • Prosíme Vás, aby každý žák měl s sebou ve škole ještě jednu náhradní chirurgickou roušku či respirátor v igelitovém sáčku.
  V případě konkrétní mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a budeme vás informovat. Víme, že tato situace stále není jednoduchá ani pro školu ani pro Vás. Přesto Vás žádáme, abyste všechna pravidla dodržovali.


  Organizace školního roku 2021/2022

  Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
  Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
  Vánoční prázdniny budou od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.

  Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

  Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Tábor stanoveny na období 21. února – 27. února 2022.
  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
  Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
  Hlavní prázdniny budou od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

  Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.


  Obecně závazná vyhláška města Tábora o spádových oblastech MŠ a ZŠ
  (01/19-MŠ zde) a ZŠ (02/19-ZŠ zde)

  Formulář - Žádost o uvolnění žáka z výuky (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování MŠ (pdf)
  Formulář - Přihláška ke stravování ZŠ (pdf)

  ?>