Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Na základě rozhodnutí Rady města Tábor bude mít Školská rada ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, druhou třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Nepedagogičtí pracovníci (např. školník) do rady nevolí. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zástupce ředitele ovšem členem být může. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Mezi hlavní úkoly školské rady patří:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Složení školské rady

  • předsedkyně: 

PhDr. Jitka Švecová

  • členové:

Mgr. Anna Martínková

PeadDr. Alena Heršálková

Mgr. Tibor Stano

PhDr. Martina Šípová

Ing. Eva Těhníková